Alt hvad du skal vide om sygedagpenge i 2024

Vi har sammensat Danmarks største og mest omfattende guide hvad gælder sygedagpenge. Du kan samtidig se, hvornår sygedagpenge udbetales i 2024. Vi er også de første, der altid blogger om de ændringer der løbende foretages vedr. regler og love om sygedagpenge. Så snart noget ændres, vil du med det samme kunne se det her.

Ligeledes kan du se alle datoerne for, hvornår sygedagpenge udbetales i 2024.

Det hele er sammensat efter din status på arbejdsmarkedet, så du hurtigt kan finde lige det, du skal bruge.

Datoerne for udbetaling af sygedagpenge i 2024

Senest mulige udbetaling afhænger af den enkelte a-kasse

 • Januar – Onsdag d. 31. januar 2024
 • Februar – Torsdag d. 29. februar 2024
 • Marts – Onsdag d. 27. marts 2024
 • April – Tirsdag d. 30. april 2024
 • Maj – Fredag d. 31. maj 2024
 • Juni – Fredag d. 28. juni 2024
 • Juli – Onsdag d. 31. juli 2024
 • August – Fredag d. 30. august 2024
 • September – Mandag d. 30. september 2024
 • Oktober – Torsdag d. 31. oktober 2024
 • November – Fredag d. 29. november 2024
 • December – Tirsdag d. 31. december 2024

Hvis du er ledig

Hvis du bliver syg

Som det første er det vigtigt at du melder dig syg hos din a-kasse, hvis du altså er medlem af en a-kasse.

Er du fuldt ledig og samtidig har ret til arbejdsløshedsdagpenge (eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse) er det din a-kasse, der udbetaler dette til dig, dog kun under de første 14-dages sygdom. Har du ikke ret til dette, kan du søge om at få sygedagpenge hos din kommune. Det kræver dog, at du opfylder kravene i sygedagpengeloven.

Efter 14 dage kontakter din a-kasse kommunen med beskeden om, at du er blevet syg. Derefter sender kommunen et brev til dig via e-boks, hvor du skal besvare en række spørgsmål. Kommunen betaler dernæst dine sygedagpenge fra den første sygedag.

Du kan læse mere om de oplysninger, kommunen ønsker, længere nede i artiklen.

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg er ledig?

Er det som ledig umuligt for dig at arbejde grundet sygdom eller skade(r), kan du få sygedagpenge. Som udgangspunkt skal du:

 • Bo i Danmark
 • Betaler skat i Danmark
 • Have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet ved et af de følgende scenarier:
  • Hvis du ikke var blevet syg, ville du have ret til arbejdsløshedsdagpenge,
  • Hvis du ikke var blevet syg, ville du have ret til arbejdsmarkedsydelse,
  • Inden for den seneste måned har du færdiggjort en erhvervsmæssiguddannelse, der tog minimum 18 mdr.

Der findes dog også undtagelser, såsom hvis du bor i et land, som Danmark har lavet en særskilt aftale med.

Hvor meget kan jeg modtage i sygedagpenge, når jeg er ledig?

Er du ledig kan du maksimalt modtage:

 • 4.695 kr.om ugen (2024)

Processen trin for trin – hvis du er ledig

Det er din a-kasse, der skal meddele kommunen om dit sygefravær. Dette skal ske 3 uger fra din første sygefraværsdag. Herefter sende kommunen et opfølgningsskema til dig, som du skal udfylde. I opfølgningsskemaet skal du angive:

 • Hvor lang tid du forventer at være sygemeldt,
 • Om sygemeldingen fremover vil påvirke din arbejdsevne.

Dernæst indhenter kommunen en lægeerklæring fra din egen læge, hvori han/hun vurderer din situation. Lægeerklæringen skal indeholde:

 • Lægefaglig vurdering af din sygdom,
 • Muligheder for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
 • Behandling,
 • Sygdommens (forventede) varighed,
 • Evt. hensyn.

Det er lægen selv, der sender lægeerklæringen til kommunen.

Dernæst skal du deltage i en såkaldt opfølgningssamtale senest 8 uger efter din første sygedag. Samtalen handler om, at du og din sagsbehandler sammen lægger en plan for den hjælp, som bedst kan hjælpe dig med at komme i arbejde igen. Kommunen er ansvarlig for at følge op på dit sygdomsforløb.

Vurderer kommunen, at du ikke kan komme i arbejde efter 22 uger, og du ikke kan forlænge din periode på sygedagpenge, vil et jobafklaringsforløb initieres. Her modtager du, hvad der svarer til kontanthjælp, dog tages der ikke stilling til formue og/eller ægtefælle/samlevers indkomst. Jobafklaringsforløbet kan maksimalt vare 2 år, men det er muligt at medvirke i et nyt forløb, hvis det vurderes, at du stadig ikke kan arbejde.

Sygedagpenge og ferie

Rammes du af sygdom før din ferie går i gang, har du som udgangspunkt ikke ret til feriedagpenge. Du kan derimod få enten arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge. Det gælder dog kun for de første 14 dage, du er syg.

Bliver du syg under ferien har du ret til feriedagpenge. Dog gælder det, at du var uvidende om sygdommen inden feriens påbegyndelse.

Hvis du er lønmodtager

Hvis du bliver syg, når du er i arbejde

Bliver du syg er det vigtigt, at du som det første melder dig syg til din arbejdsgiver. Dette skal senest ske to timer efter din arbejdstid er begyndt (medmindre andet er fastlagt af din arbejdsplads). Det er vigtigt at du melder dig syg, da du ikke kan modtage sygedagpenge før du har sygemeldt dig. Overholder du ikke fristen, fordi du ikke har mulighed for det, f.eks. ved indlæggelse på hospitalet, kan din sene anmeldelse anses som acceptabel, og din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale sygedagpenge fra din første sygefraværsdag.

Hvem udbetaler sygedagpengene?

Du kan enten modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller fra din kommune.

Fra arbejdsgiveren:

Hvis du ikke modtager fuld løn fra din arbejdsgiver ved sygdom, betaler arbejdsgiveren dine sygedagpenge de første 30 dage. Dog skal du i de seneste 8 uger have været ansat bestandig hos din arbejdsgiver og have arbejdet i min. 74 timer.

Fra kommunen:

Du modtager sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke har ret til sygedagpenge eller løn fra din arbejdsgiver. Det kræver, at du:

 • Er i beskæftigelse i minimum 240 timer inden for de sidste 6 måneder (forud for den første fraværsdag) og som minimum har været beskæftiget i 40 timer per måned i 5 af disse måneder,
 • Hvis du ikke var blevet syg, ville du have ret til arbejdsløshedsdagpenge,
 • Hvis du ikke var blevet syg, ville du have ret til arbejdsmarkedsydelse,
 • Inden for den seneste måned har du færdiggjort en erhvervsmæssiguddannelse, der tog minimum 18 mdr.,
 • Er i lønnet praktik som elev i forbindelse med en uddannelse, som er reguleret i forbindelse med loven,
 • Er i fleksjob.

Hvor meget kan jeg modtage i sygedagpenge, når jeg er i arbejde?

Du kan maksimalt modtage:

 • 4.695 kr. pr. uge (2024)

Sygedagpengene betales bagud.

Sådan søges der om refusion i forbindelse med sygedagpenge

I tilfældet af at du modtager løn imens du er syg, kan din arbejdsgiver søge om at få de sygedagpenge, som du ellers ville have fået fra kommunen. Det er din arbejdsgiver selv, der skal søge om refusion fra kommunen via NemRefusion.

Når din arbejdsgiver har søgt om refusion, vil du få et brev fra NemRefusion via e-boks. Her kan du se, hvilke informationer din arbejdsgiver har oplyst til kommunen. Hvis du ikke mener at disse informationer er rigtige, skal du via ”Mit Sygefravær” give besked til kommunen herom.

Samtale med arbejdsgiver

Efter 4 ugers sygdom skal du til en såkaldt sygefraværssamtale med din arbejdsgiver. Samtalen indebærer, at I sammen skal finde ud af, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til din arbejdsplads, når du er blevet rask.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du udfylder en mulighedserklæring, der er en slags lægeerklæring, hvor du og din arbejdsgiver sammen bliver enige om, hvilke arbejdsopgaver du kan løse, selvom du er syg. Vælger du ikke at medvirke i denne samtale mister du retten til sygedagpenge fra den dag, hvor samtalen skulle finde sted. Du kan først få sygedagpenge igen, når du har deltaget i samtalen.

Din læge skal gennemgå mulighedserklæringen for at give sin faglige vurdering. Dernæst skal du give erklæringen til din arbejdsgiver, som aftalt.

Processen trin for trin – for lønmodtagere

Det er din arbejdsgiver, der skal kontakte kommunen og informere dem om dit fravær. Dette skal ske inden 5 uger fra første sygedag. Dernæst sende kommunen et opfølgningsskema til dig, der som udgangspunkt skal udfyldes senest 8 dage efter afsendelse og udfyldes med henblik på:

 • Hvor lang tid du forventer at være sygemeldt,
 • Om sygemeldingen fremover vil påvirke din arbejdsevne.

Din læge skal udfylde en lægeerklæring, der skal indeholde:

 • Lægefaglig vurdering af din sygdom og situation,
 • Muligheder for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
 • Behandling,
 • Sygdommens (forventede) varighed,
 • Evt. hensyn.

Efterfølgende skal du deltage i en såkaldt opfølgningssamtale senest 8 uger efter din første sygedag. Samtalen handler om, at du og din sagsbehandler sammen lægger en plan for den hjælp, som bedst kan hjælpe dig med at komme i arbejde igen. Kommunen er ansvarlig for at følge op på dit sygdomsforløb.

Kommunen kan vælge at inddrage din arbejdsgiver ved f.eks. at kontakte arbejdsgiver eller indkalde jer begge til en fælles samtale.

Vurderes det, at du ikke kan komme i arbejde efter 22 uger og ikke kan forlænge din periode på sygedagpenge, skal du deltage i et jobafklaringsforløb. Du modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau, men der tages ikke hensyn til evt. formue og/eller ægtefælle/samlevers indkomst. Dette forløb kan højst vare 2 år, dog kan du indgå i et nyt jobafklaringsforløb, hvis kommunen har vurderet, at du ikke kan arbejde grundet sygdom.

Sygedagpenge og ferie

Er du sygemeldt kan du ikke få sygedagpenge under din ferie – heller ikke hvis ferien holdes i Danmark.

Hvis du ønsker at holde ferie under dit sygdomsforløb, skal du aftale ferieperioden med kommunen. Som udgangspunkt har du ret til at afholde ferie efter ferieloven, dvs. du har ret til i alt 25 dages ferie pr. år. Vælger du dog at holde ferie, selvom du ikke har lavet en aftale med kommunen, vil afholdelsen af ferie være lig en raskmelding. Når din ferie er slut, og du fortsat er syg, skal du igen opfylde betingelserne for sygedagpenge, og i dette tilfælde bør du kunne modtage sygedagpenge igen.

Kommunen kan dog stadig afvise din ferieanmodning, hvis deres vurdering er, at ferien ikke vil passe ind i dit sygedagpengeforløb.

Hvis du er selvstændig

Hvis du bliver syg

Er du selvstændig skal du søge om sygedagpenge fra kommunen, og det er også dem, der udbetaler sygedagpenge til dig. Du skal søge via NemRefusion. Vær opmærksom på, at dette skal gøres inden 3 uger efter du har haft den første fraværsdag. Har du derimod tegnet en forsikring i overensstemmelse med sygedagpengeloven, skal dette ske inden 1 uge efter første eller tredje fraværsdag. Det kommer i høj grad an på, hvad der står i din forsikring.

En forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra enten 1. eller 3. fraværsdag kan du tegne hos Udbetaling Danmark. I forsikringen kan du vælge, om sikringen skal dække til minimum- eller maksimumsydelse.

Betingelser for at få sygedagpenge når du er selvstændig

Som selvstændig skal du opfylde en række krav, for at få ret til sygedagpenge:

 • Bo i Danmark,
 • Betaler skat i Danmark,
 • Du har i 6/12 seneste måneder drevet virksomhed som selvstændig og senest 1 måned før fraværet,
 • Timeantallet skal udgøre mindst halvdelen af en normal ugentlig arbejdstid, og derfor som minimum være 18,5 time pr. uge.

Der findes dog også undtagelser, såsom hvis du bor i et land, som Danmark har lavet en særskilt aftale med.

Har du ikke en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge, har du først ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom.

Hvis du har været selvstændig i mindre end 6 måneder, kan den periode, hvor du har været ansat hos en arbejdsgiver, tælle med.

Hvor meget kan jeg modtage i sygedagpenge, når jeg er selvstændig?

Er du selvstændig kan du maksimalt modtage:

 • 4.695 kr. pr. uge (2024)

Sådan søger du om sygedagpenge

Når du skal søge om sygedagpenge som selvstændig sker det via NemRefusion. Dernæst modtager du post via e-boks, hvor du evt. bliver bedt om at udfylde et oplysningsskema vedr. din sygdom. Dette skal ske via Mit Sygefravær.

Sådan søger du om sygedagpenge fra kommunen

Det er vigtigt, at du i første omgang har meldt dig syg hos din a-kasse, og at de har indmeldt dit sygefravær til kommunen.

Når du skal søge om sygedagpenge fra kommunen skal du søge via Mit Sygefravær. De oplysninger du skal indtaste her, afhænger af de oplysninger, din a-kasse har givet til kommunen. Du skal:

 • Give kommentarer på de oplysninger, din a-kasse har givet,
 • Anmode om sygedagpenge fra kommunen,
 • Indberette oplysningsskemaer vedr. din sygdom, da kommunen muligvis skal bruge disse i forbindelse med et opfølgningsforløb.

Hvor længe kan jeg modtage sygedagpenge, når jeg er ledig, lønmodtager og selvstændig?

Du kan ikke længere modtage sygedagpenge, hvis du bliver arbejdsdygtig – også selvom du ikke har raskmeldt dig.

I alt kan du få sygedagpenge i 22 uger (inden for 9 måneder). Kommunen vurderer din sag og situation for at finde ud af, om du eventuelt kan fortsætte på sygedagpenge. Det gælder både hvis du er ledig, i arbejde eller selvstændig. Det kan ske hvis én af følgende forudsætninger er mødt:

 • Du er i gang med eller er under behandling af din læge. Den lægelige vurdering indbefatter, at du forventes at kunne genoptage din beskæftigelse inden for 134 uger.
 • Der er foretaget en lægelig vurdering af, om du har en livstruende, alvorlig sygdom.
 • Det er sandsynligt at du kan komme i virksomhedspraktik og derigennem genoptage beskæftigelse som under normale omstændigheder.
 • Virksomhedspraktikken (eller andet) er nødvendigt for, og forventes inden 69 uger, at afklare din arbejdsevne.
 • Det skal afklares af kommunen om du kan tage et fleksjob, gå på førtidspension eller komme på et ressourceforløb.
 • På øjeblikket for revurderingen skal der være rejst sag enten til erstatning til arbejdsskadesikring eller om sikring mod følger af arbejdsskade. Det er Arbejdsskadestyrelsen der træffer en afgørelse om dette, og du kan modtage sygedagpenge indtil denne afgørelse er truffet.
 • Du har ansøgt om førtidspension, dog skal sagen være begyndt inden retten til sygedagpenge bortfalder.

Hvis kommunen dog vurderer, at du ikke kan fortsætte på sygedagpenge, skal et jobafklaringsforløb igangsættes.

Du kan risikere at miste retten til sygedagpenge

I en række tilfælde kan du risikere at miste retten til sygedagpenge. Det kan ske, hvis du:

 • Afviser lægeerklæringen og samtidig ikke vil have, at regionens kliniske funktion skal have meddelelse om din sag,
 • Med vilje forsinker din egen bedring,
 • Ikke tager del i opfølgningen og tilbuddet fra kommunen (uden rimelig grund),
 • Ikke informerer eller dokumenterer dit sygefravær.