Kontanthjælpsudbetaling og -satser i 2022

Mange personer er afhængige af at få udbetalt kontanthjælp. Uden den havde de ikke penge til dagen og vejen. Heldigvis har vi i Danmark indført kontanthjælpsydelse til dem, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv.  

I denne artikel kan du finde alle datoer for, hvornår din kontanthjælpsudbetaling sker i 2022. Vi blogger om de nyeste ændringer i kontanthjælp og andre ydelser, så du kan være den første til at se eventuelle ændringer, der foretages i kontanthjælp. 

Alle kontanthjælps-udbetalinger i 2022

 • Januar – [sidstedag month=”January”]
 • Februar – [sidstedag month=”February”]
 • Marts – [sidstedag month=”March”]
 • April – [sidstedag month=”April”]
 • Maj – [sidstedag month=”May”]
 • Juni – [sidstedag month=”June”]
 • Juli – [sidstedag month=”July”]
 • August – [sidstedag month=”August”]
 • September – [sidstedag month=”September”]
 • Oktober – [sidstedag month=”October”]
 • November – [sidstedag month=”November”]
 • December – [sidstedag month=”December”]

KAN JEG FÅ KONTANTHJÆLP? 

Der findes forskellige betingelser du skal opfylde, der afhænger af, hvor gammel du er. Er du over 30 år og kan ikke forsørge dig selv, kan du modtage kontanthjælp. Samtidig kan du også modtage kontanthjælp, hvis du er under 30 år, såfremt du har en uddannelse. Er du under 30 år får du tildelt en såkaldt ungesats. 

BETINGELSER 

I skemaet nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne modtage kontanthjælp. 

 Du er under 30 år Du er over 30 år 
Uddannelse Du har en erhvervskompetencegivende uddannelse  
Social begivenhed Du har været udsat for en såkaldt “social begivenhed” – f.eks. sygdom eller arbejdsløshed Du har været udsat for en såkaldt “social begivenhed” – f.eks. sygdom eller arbejdsløshed 
Mangel på forsørgelse  På grund af den sociale begivenhed kan du ikke forsørge dig selv På grund af den sociale begivenhed kan du ikke forsørge dig selv 
Andre ydelser dække ikke behovet for forsørgelse Du kan ikke blive forsørget via andre ydelser – f.eks. arbejdsløshedsdagpenge Du kan ikke blive forsørget via andre ydelser – f.eks. arbejdsløshedsdagpenge 

JOBPARAT ELLER AKTIVITETSPARAT? 

I begge tilfælde skal du henvende dig til kommunen. En uge efter vil du blive kaldt til samtale, der har til formål at afdække, hvorvidt du er jobparat eller aktivitetsparat. 

Jobparat 

Du er jobparat, hvis det vurderes, at du kan komme i arbejde inden for en kortere periode (3 måneder). Du skal derfor stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal søge job. Herudover skal du dokumentere, at du har søgt job. Du skal samtidig meddele om alle jobsøgningsaktiviteter på Jobnet i en såkaldt joblog. 

Inden 3 uger, fra du første gang henvender dig til kommunen, skal du uploade dit CV på Jobnet. 

Du kan få tilbud fra kommunen om andre beskæftigelsesmulighed – f.eks. virksomhedspraktik, hvis det vurderes at være relevant for dig. 

Vær opmærksom på, at opfylder du ikke kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan kommunen nedsætte din kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du f.eks. ikke udebliver fra jobsamtaler, uploader dit CV på Jobnet, accepterer tilbud om arbejde, meddeler om sygdom samt registrere alle dine jobsøgninger i joblog. 

Aktivitetsparat 

Du er aktivitetsparat, hvis det vurderes, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode (3 måneder). 

I tilfælde af, at du bliver vurderet som værende aktivitetsparat, får du tildelt en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at du får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der afspejler dine behov. 

Indsatsen skal søge at forbedre dine muligheder og chancer for at få et arbejde, samtidig med at indsatsen skal tage dine behov i betragtning. 

Kommunen sørger for, at du senest efter 6 måneder får tildelt denne indsats. Herudover følger kommunen løbende op på indsatsen og vurderer, hvorvidt denne skal tilpasses undervejs. Som et led i opfølgningen, skal du deltage i 4 samtaler inden for 12 måneder. 

SATSER FOR KONTANTHJÆLP 

I dette afsnit kan du finde satser for kontanthjælp. Satserne afhænger af din alder, om du er vurderet jobparat eller aktivitetsparat, samt om du er forsørger. 

Din ægtefælles formue har også indflydelse på, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp. Har din ægtefælle en formue, der kan dække jeres økonomiske udgifter, kan kommunen ikke udbetale ydelser til dig. Kommunen tager dog den nødvendige boligstandard, vurderet ud fra din eller din families mulighed for uddannelse, i betragtning under vurderingen. 

Som udgangspunkt bliver din eller din ægtefælles indtægter fratrukket kontanthjælpsydelsen. Kommunen tager dog ikke invaliditetsbeløb eller invaliditetsydelse med i denne vurdering. 

DU ER UNDER 30 ÅR 

Er du under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, kan du modtage kontanthjælp på den såkaldte ungesats. Hvor stort et beløb du kan modtage, afhænger af om du er fyldt 25 år, har forsørgelsespligt, om du er gift (se ovenfor), samt om du har formue eller har indtægter. 

I skemaet nedenfor finder du en oversigt over satserne for kontanthjælp, når du er under 30 år. 

 

Du er: Kontanthjælp pr. måned (før skat) (2019), hvis du er jobparat Kontanthjælp pr. måned (før skat) (2019), hvis du er aktivitetsparat 
Under 25 år – Hjemmeboende 3.639 kr. 3.639 kr. (ingen aktivitetstillæg) 
Under 25 år – Udeboende 7.541 kr. 7.541 kr. (ingen aktivitetstillæg) 
25-29 år – Hjemmeboende 3.639 kr. Uden aktivitetstillæg:  3.639 kr. Med aktivitetstillæg: 11.698 kr. 
25-29 år – Udeboende 7.541 kr. Uden aktivitetstillæg:  7.541 kr. Med aktivitetstillæg: 11.698 kr.  
Under 30 år – Forsørger til barn boende hjemme – Ingen ret til børnetilskud 10.396 kr. Uden aktivitetstillæg:  10.396 kr. Med aktivitetstillæg: 15.547 kr.  
Enlig forsørger under 30 år 14.860 kr. Uden aktivitetstillæg:  14.860 kr. Med aktivitetstillæg: 15.547 kr. 
Under 30 år – Gravide kvinder efter 12. svangerskabsuge 11.698 kr. 11.698 kr. (ingen aktivitetstillæg) 
Under 30 år – Unge med psykisk lidelse – Forsørgere 15.547 kr. 15.547 kr. (ingen aktivitetstillæg) 
Under 30 år – Unge med psykisk lidelse – Udeboende 11.698 kr. 11.698 kr. (ingen aktivitetstillæg) 

DU ER OVER 30 ÅR 

Er du over 30 år afhænger satsen for kontanthjælp af, om du har forsørgelsespligt, har formue eller indtægt. Samtidig har din ægtefælles formue indflydelse på, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp (se længere oppe i artiklen). 

I skemaet nedenfor finder du en oversigt over satserne for kontanthjælp, når du er over 30 år. 

Du er: Kontanthjælp pr. måned (før skat) (2021) 
30 år eller ældre 11.698 kr. 
30 år eller ældre – Forsørger 15.547 kr. 

KONTANTHJÆLP OG BARSEL 

Er du på barsel, er det jobcenteret der skal tilbyde dig en vejledningssamtale. Denne samtale bliver du tilbudt inden for de sidste 3 måneder af din barsel. Samtalen skal sikre, at du kommer i arbejde, når din barsel er ovre. 

KONTANTHJÆLPSLOFTET 

Pr. 1. oktober 2016 blev der indført en øvre grænse for dem, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, på hvor meget du i alt må få udbetalt af følgende ydelser pr. måned: 

 • Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 
 • Særlig støtte 
 • Boligstøtte 

Denne øvre grænse er det såkaldte kontanthjælpsloft. Kontanthjælpsloftet vil kun have betydning for din ydelses størrelse for dig, der modtager særlig støtte, eller for dig der har nogen i din husstand, der får boligstøtte. Hvor meget du kan modtage i samlet støtte, kommer an på: 

 • Din alder 
 • Om du er forsørger 
 • Om du er enlig eller samlevende/gift 
 • Størrelsen på din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 

Det er kommunen, der vurderer størrelsen af den samlede støtte. Herefter meddeler kommunen Udbetaling Danmark om din samlede støtte, som dernæst beregner din boligstøtte eller særlig støtte. 

ARBEJDE BETALER SIG 

I fremtiden kan det betale sig at arbejde ved siden af din kontanthjælpsudbetaling, da ydelserne for boligstøtte og særlig støtte øges, hvis du er i arbejde. Din løn fra dit arbejde bliver fratrukket din kontanthjælp, og da din kontanthjælpsudbetaling mindskes betyder det, at du kan modtage mere i boligstøtte og særlig støtte. Det vil altså sige, at jo mere du arbejder, jo mere kan du modtage i boligstøtte og i særlig støtte. 

UNDTAGELSER FRA KONTANTHJÆLPSLOFTET 

I særlige tilfælde kan din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det kræver, at du eller én, du bor med: 

 • Modtager boligstøtte for stærkt bevægelseshæmmede 
 • Modtager boligstøtte for personer, som modtager døgnhjælp 
 • Er visiteret og anvist til en almen ældrebolig (el.lign.) grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
 • Er anvist til en almen ældrebolig (el.lign.) og modtager boligstøtte 

225-TIMERS REGLEN 

Som hovedregel skal du opfylde 225-timer reglen, hvis du ikke vil risikere at få nedsat eller endda fjernet den fulde integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 

DU ER GIFT 

Er du gift, skal både du og din ægtefælle opfylde 225-timers reglen. Denne regel dækker over et krav om beskæftigelse på 225 timers arbejde, hvis du og din ægtefælle ønsker at modtage fuld integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.  

Hvis ikke I begge opfylder kravet om 225 timers arbejde inden for de sidste 12 måneder, eller hvis I sammenlagt har modtaget hjælp i minimum 1 år inden for 3 år, kan I risikere at ydelsen bliver nedsat og sågar fjernet. Sker det at hjælpen bliver fjernet, betyder det, at I fremadrettet ikke kan modtage særlig støtte. Det er muligt at få ret til fuld hjælp, hvis du og din ægtefælle igen opnår 225 timers arbejde inden for de sidste 12 måneder efter I blev frataget denne hjælp. 

Hjælpen fratages én af jer 

Får I begge uddannelseshjælp eller kontanthjælp ud fra voksensatsen (inkl. barsels- eller aktivitetstillæg), fratages hjælpen fra den, som ikke opfylder 225-timers reglen. 

Hjælpen fratages jer begge 

Står I begge i den situation, at hjælpen er blevet frataget jer begge, som følge af at ingen af jer opfylder 225-timers reglen, vil der blive udbetalt et beløb til den person, som er tættest på at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Hjælpen nedsættes 

Får I begge uddannelseshjælp eller kontanthjælp ud fra andre satser, og ikke voksensatsen (inkl. barsels- eller aktivitetstillæg), nedsættes hjælpen hos den person, der ikke opfylder 225-timers reglen. Dette sker, hvis jeres samlede hjælp ligger på mere end voksensatsen. 

Opfylder ingen af jer 225-timers reglen, er det den person, der er længst væk fra at komme ud på arbejdsmarkedet, der får nedsat ydelse. Dette svarer til 1 voksensats. I kan dog ikke modtage et beløb, der er mindre end 1 voksensats. 

Din situation ændres 

Hvis du er gift men bliver skilt på et senere tidspunkt, tæller den periode, hvor du og din tidligere ægtefælle var gift, med i den samlede vurdering af et år med hjælp inden for de sidste 3 år. Dette hører ind under 225-timers reglen for ugifte. 

Hvis du er ugift og senere bliver gift, vil du først blive vurderet som værende gift, når I sammen har modtaget hjælp svarende til sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år. 

DU ER UGIFT 

Er du ugift (enlig eller samlevende), skal du opfylde kravet om 225-timers arbejde før du kan modtage fuld integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 

Har du samlet set modtaget hjælp i minimum 1 år inden for 3 år, og opfylder du ikke kravet om 225-timers arbejde inden for 12 måneder, bliver din hjælp nedsat.  

Sker det at din hjælp nedsættes, bliver den samlede nedsættelse justeret efter størrelsen på din udbetalte ydelse. Din hjælp bliver da nedsat med 600 kr. (2021), hvis din kontanthjælp bliver beregnet ud fra andre satser end voksensatsen, der er lavere end 15.547 kr. pr. måned (2021), hvis du er forsørger, eller 11.698 kr. pr. måned (2021), hvis du ikke er forsørger. 

Din hjælp bliver nedsat med 1.200 kr. (2021) pr. måned, hvis din kontanthjælp bliver beregnet ud fra voksensatsen (inkl. barsels- eller aktivitetstillæg). Beløbet er gældende uanset om du er forsørger eller ikke er forsørger. 

Det er muligt at få ret til fuld hjælp, hvis du igen opnår 225 timers arbejde inden for de sidste 12 måneder efter hjælpen blev nedsat. 

Din situation ændres 

Hvis du har været gift og bliver skilt, tæller den periode, hvor du og din tidligere ægtefælle modtog hjælp, med i vurderingen af din hjælp som ugift. 

Hvis du er ugift og bliver gift, vil du først blive vurderet som værende gift, når I sammen har modtaget hjælp svarende til sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år. 

UNDTAGELSE FRA 225-TIMERS REGLEN 

I visse tilfælde, kan du blive fritaget fra kravet om 225-timers reglen. Det afhænger af, om din kommune vurderer, at du ikke kan opfylde kravet på 225-timers reglen inden for 12 måneder, grundet en begrænset arbejdsevne. Dette gælder både for dem, der er gift og ugift.