Børnebidrag i 2024

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et bidrag, der betales af den ene forældre til den anden, hvis I har et barn sammen og samtidig ikke bor sammen. Efter en skilsmisse er det vigtigt, at man har helt styr på sine rettigheder og pligter, da man ellers kan ende i en del vanskeligheder. Dette kan du blive klogere på i denne artikel.

 • Januar – Tirsdag den 2. januar 2024
 • Februar – Torsdag den 1. februar 2024
 • Marts – Fredag den 1. marts 2024
 • April – Tirsdag den 2. april 2024
 • Maj – Onsdag den 1. maj 2024
 • Juni – Mandag den 3. juni 2024
 • Juli – Mandag den 1. juli 2024
 • August – Torsdag den 1. august 2024
 • September – Mandag den 2. september 2024
 • Oktober – Tirsdag den 1. oktober 2024
 • November – Fredag den 1. november 2024
 • December – Mandag den 2. december 2024

Hvornår kan man modtage børnebidrag?

Hvis du bor sammen med dit barn og den anden forælder ikke bor der, så er du som udgangspunkt berettiget til at modtage børnebidrag. Det er nemlig den, som barnet bor hos, der står som forsørger i systemet. Derfor er den forældre, som barnet bor hos, berettiget til økonomisk støtte fra den anden forældre, hvis forældrene ikke bor sammen.

Som forældre kan I både lave en aftale via Familieretshuset eller lave en privat aftale, hvor I selv finder ud af, hvor meget der skal betales samt hvornår pengene skal betales. Som udgangspunkt er det forældrene selv, der laver en skriftlig aftale om bidraget. Det er dog ikke altid, at det går som man kunne ønske.

Derfor er det vigtigt, at I sørger for at få tingene dokumenteret. Det gælder især, hvis I laver en indbyrdes aftale. På den måde er der ikke nogen, der er i stand til at snyde den anden part – og man slipper for mulige misforståelser i fremtiden. Det gør samarbejdet lettere for alle og sikrer, at man modtager børnebidraget rettidigt. Man skal bare være klar over, at en privat aftale om børnebidrag er fuldt ud lige så juridisk bindende som en aftale lavet med Familieretshuset. Så husk at overholde den.

Hvis I laver en privat aftale

Som tidligere nævnt, er det vigtigt at indgå en privat aftale på skrift, så denne er juridisk bindende. Hvis I er i tvivl om, hvad sådan en aftale skal indeholde, kan I finde en blanket på Familieretshusets hjemmeside her.

Hvis I er fælles om udgifterne

Har man en såkaldt dele ordning, hvor barnet bor hos begge forældre, og hvor begge forældre deles om udgifterne til barnet, vil der som regel ikke være noget fastlagt børnebidrag. Det afhænger dog af, hvor ofte barnet opholder sig hos den enkelte forældre. Dette kan du læse mere om i afsnittet nedenunder.

Særlige betingelser ved en 7-7 ordning

En 7-7 ordning er en ordning, hvor forældrene har barnet/børnene syv dage ad gangen, hvorefter den anden forælder har dem i syv dage. På den måde har man altså delt forsørgerpligt, og derfor skal der som udgangspunkt ikke betales noget børnebidrag. Fordi man forsøger barnet lige meget, vil der ikke være nogen ide i, at man skulle have en aftale om børnebidrag.

Sker der dog en ændring i denne ordning, og det ikke længere drejer sig om en 7-7 ordning, men derimod en f.eks. 9-5 ordning eller lignende, skal der naturligvis betales børnebidrag. Den forælder, der kun har barnet i 5 dage, er derfor ikke længere forsørger på samme niveau som den anden. Forhåbentlig kan man nå til enighed om, hvad I så stiller op. Men hvis der ikke kan findes en ordning, der passer begge parter, så skal sagen afgøres af Familieretshuset. På den måde kan der træffes en beslutning, som er retfærdig og som samtidig sikrer barnet de bedst mulige kår.

Hvor meget modtager man i børnebidrag?

Som sådan er der ikke et fast beløb på børnebidrag – i hvert fald ikke hvis man laver en privat aftale. Som nævnt ovenfor, kan I selv beslutte hvor meget der skal betales og hvornår det skal betales. Men det er en god idé at dokumentere det hele, så der ikke opstår misforståelser.

Hvis man ikke kan komme til enighed og finde en ordning, der passer jer begge, så kan I se jer nødsaget til at kontakte Familieretshuset, der fastsætter et beløb samt et tidspunkt for betalingen.

I modsætning til private aftaler, benytter Familieretshuset en fast takst, der ændres fra år til år d. 1. januar. Bidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der tilsammen kaldes for ”normalbidrag”. Dette kan du se nedenfor:

 • Normalbidraget i 2024: 1.548 kr. pr. måned

Vær opmærksom på, at der findes forskellige faktorer, der kan ændre på beløbets størrelse – f.eks. hvis den anden forælder har en høj indtægt. I sådan et tilfælde kan Familieretshuset vælge at udregne et tillæg, der baseres på en vis procent af denne indtægt (kaldet procenttillæg).  Beregningen medtager faktorer som antallet af børn, som personen der skal betale bidraget, har forsørgelsespligt over for, men også dennes bruttoindtægt.

Hvem udbetaler børnebidrag?

Som udgangspunkt er det Familieretshuset, der udbetaler børnebidraget. Det er også hos dem, du skal ansøge om børnebidrag hos, hvis I ikke har indgået en privat aftale.

Har du ikke modtaget børnebidraget til tiden, er det Udbetaling Danmark du skal kontakte. De kan udbetale beløbet på forskud, som derefter bliver opkrævet hos den anden forældre. Dog skal du være opmærksom på, at du selv skal have forsøgt at opkrævet beløbet fra den anden forældre, inden du kontakter Udbetaling Danmark, og samtidig skal beløbet være fastlagt af Familieretshuset, inden du kan modtage børnebidraget på forskud.

Husk skattefradraget

Hvis du er i den situation, at du skal betale børnebidrag, er det vigtigt at du husker på, at du får fradrag i skat for det betalte beløb. Dette gælder både hvis I laver en privat aftale omkring børnebidrag, men også hvis det er Familieretshuset, der går ind og afgør sagen.

Hvor meget kan jeg få i fradrag?

Du kan få fradrag for normalbidragets grundbeløb, der ligger på 1.370 kr. pr. måned i 2024, svarende til 16.440 kr. pr. år. Du kan få fradrag for ca. 27 %. Derudover kan du modtage 172 kr. pr. måned i tillæg, men dette beløb kan du ikke trække fra i skat. Dog kan du trække procenttilægget fra, hvis du betaler et forhøjet bidrag.

Ved fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed, er det barnets folkeregisteradresse, der afgør, hvor barnet menes at bo. Derfor er det kun den anden forældre, som kan modtage fradrag for børnebidrag.

Begge forældre bor med et barn

I tilfælde af, at begge forældre har et barn boende, er det muligt for begge forældre at modtage fradrag.

Hvor meget skal man betale i 2024?

Som tidligere nævnt, bestemmes beløbet via en fast takst, som benyttes når der skal betales børnebidrag. Børnebidraget består af et grundbeløb og et tillæg:

 • Grundbeløb: 1.370 kr. pr. måned
 • Tillæg: 172 kr. pr. måned
 • Samlet børnebidrag: 1.548 kr. pr. måned

Stigningen i børnebidraget skyldes forskellige faktorer. Det er primært inflation og prisstigninger, bidraget bliver reguleret efter. Det vil kort sagt sige, at i takt med at det bliver dyrere at forsørge sine børn, vil behovet for en stigning i børnebidraget også eksistere.

Hvis der ikke bliver betalt børnebidrag

Man har pligt til at betale børnebidrag. Hvis dette undlades, kan det få konsekvenser. Det vil man naturligvis gerne undgå, og derfor er det i ens egen interesse, at få betalt børnebidrag til tiden.

Har du ansøgt om børnebidrag fra Familieretshuset, og har du ret til at få børnebidrag, og den anden part ikke har betalt, kan du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark giver dig et udlæg på børnebidraget, som de derefter opkræver af den, der normalt skal betale bidraget. Det er dog kun normalbidraget, og altså ikke procenttillæg, som Udbetaling Danmark kan udbetale. Du og dit barn skal samtidig begge bo i Danmark, før det er muligt, at få børnebidraget udbetalt på forskud. Find blanketten her til ansøgning om hjælp til udbetaling og opkrævning af børnebidrag.

Hvis der er udfærdiget en privat aftale, som bliver svigtet, er der stadig hjælp af hente. Dog kan Udbetaling Danmark ikke udbetale børnebidraget på forskud ved private aftaler, men du kan søge om, at få Udbetaling Danmark til at opkræve det skyldige beløb fra den anden forældre.

Har du ikke betalt børnebidraget til tiden, modtager du en opkrævning fra Udbetaling Danmark. Betales denne ikke rettidigt, sendes en rykker med et gebyr på 250 kr. Det skyldige beløb fremsendes til modregning hos Gældsstyrelsen. Først når beløbet er tilbagebetalt, slettes du hos Gældsstyrelsen. For dig betyder det, at hvis du f.eks. skal have penge tilbage i skat, bruges disse penge til at dække det beløb, der skyldes.

Vær opmærksom på, at du har oplysningspligt når du har søgt om hjælp fra Udbetaling Danmark. Hvis din situation ændrer sig, har du ret til at give Udbetaling Danmark besked herom.

Det kan være ændringer som:

 • Du flytter til udlandet
 • Dit barn skal i en periode opholde sig i udlandet
 • Bidraget nedsættes, øges eller bortfalder
 • Du genoptager samlivet med den anden forældre
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt eller på anden vis forsørget af det offentlige
 • Det skyldige bidrag bliver udbetalt til dig fra den anden forældre

Hvis du har fået for meget udbetalt i børnebidrag

Har du modtaget for meget i børnebidrag fra Udbetaling Danmark, skal du tilbagebetale pengene til Udbetaling Danmark via en opkrævning, der sendes direkte til dig.